• Catering Dietetyczny
  • Dostawa na terenie Warszawy i okolic
  • 9 zdrowych diet, 5 posiłków
  • Profesjonalne konsultacje
  • Zamówienia online

Regulamin

świadczenia usług cateringu dietetycznego „Przełom w Odżywianiu”

 

§1       WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług cateringu dietetycznego „Przełom w Odżywianiu” przez Pawła Milczarkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą K&P PAWEŁ MILCZARKIEWICZ, ul. Myśliborska 98E lok. 31, 03-185 Warszawa, NIP 5271305642, REGON 012716930 (dalej jako „K&P”), w tym zasady zawierania umów (zamówień), realizacji świadczenia (zamówienia), warunki dostawy, zasady zamiany i anulowania zamówień oraz inne kwestie dotyczące cateringu.

§2       DEFINICJE

Dzień Roboczy

Jest to dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9-17.

Formularz Zamówienia

Formularz, który wymaga wypełnienia przez Klienta w celu złożenia Zamówienia w sposób określony w pkt. 4.1, a który jest dostępny pod następującym adresem:
http://www.przelomwodzywianiu.pl/zamowienia

K&P

Działalność gospodarcza prowadzona przez Pawła Milczarkiewicza pod firmą K&P PAWEŁ MILCZARKIEWICZ, ul. Myśliborska 98E lok. 31, 03-185 Warszawa, NIP 5271305642, REGON 012716930, świadcząca usługi cateringu dietetycznego o nazwie Przełom w Odżywianiu.

Klient

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną do zawarcia umowy z K&P i korzystania z jej usług w zakresie cateringu dietetycznego Przełom w Odżywianiu.

Potwierdzenie Zamówienia

E-mail wysyłany przez K&P na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, stanowiący potwierdzenie złożonego elektronicznie, drogą e-mailową lub telefoniczną Zamówienia.

Regulamin

Oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług cateringu dietetycznego „Przełom w Odżywianiu”.

Umowa

Ma znaczenie nadane w pkt. 3.3.

Zamówienie

Dostawa posiłków cateringu dietetycznego Przełom w Odżywianiu w ramach jednej z wybranych diet, obejmująca 5-cio posiłkowy zestaw, na który składa się: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja, zaś w przypadku opcji Lunch Bag - ustaloną z Zamawiającym liczbę posiłków.


§3       POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1. K&P zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz w Formularzu Zamówienia. 
3.2. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług K&P zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.3. Niniejszy Regulamin wraz z Formularzem Zamówienia i Potwierdzeniem Zamówienia stanowi umowę zawieraną pomiędzy K&P a Klientem („Umowa”). Jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej wiąże Klientów zgodnie z art. 384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.
3.4. Adres e-mail, na który należy kierować wszelką korespondencję dotyczącą Zamówień jest następujący: biuro@przelomwodzywianiu.pl


§4       ZŁOŻENIE I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1. Złożenie Zamówienia odbywa się: (1) on-line całodobowo poprzez Formularz Zamówienia, (2) drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 664 119 927, lub (3) drogą mailową na adres biuro@przelomwodzywianiu.pl, na 3 Dni Robocze przed faktycznym rozpoczęciem realizacji Zamówienia. 
4.2. Biuro K&P pracuje w godzinach od 9 do 17 w Dni Robocze od poniedziałku do piątku. Wszelka korespondencja/zgłoszenia otrzymane przez K&P po godzinach roboczych będą rozpatrywane w następnym Dniu Roboczym.
4.3. Zamówienia może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.
4.4. Warunki każdego Zamówienia dokonanego przez Klienta są potwierdzane oświadczeniem (tj. Potwierdzeniem Zamówienia) przesłanym drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta i z tą chwilą (wysłania e-mail) dochodzi do zawarcia Umowy.
4.5. W ciągu 24 godzin od zawarcia Umowy Klient ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do treści zawartych w Potwierdzeniu Zamówienia. Po tym terminie domniemywa się, że treść Zamówienia wynikająca z Potwierdzenia Zamówienia jest zgodna z wolą Klienta, zaś Klient nie ma prawa do reklamacji związanych z treścią Zamówienia.
4.6. Zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane czyli imię i nazwisko, nr telefonu, adres email, adres dostawy, oraz informację o miejscu dostawy cateringu (tj. pozostawienia torby z posiłkami przez kuriera K&P) potrzebne do złożenia i realizacji Zamówienia oraz w celu późniejszej możliwości skontaktowania się z nim.  


§5       REALIZACJA ZAMÓWIENIA

5.1. Płatność za zamówienie musi zostać uiszczona najpóźniej na 2 Dni Robocze przed planowanym terminem pierwszej dostawy. Jeżeli płatność za dietę nie zostanie uregulowana w terminie, zamówiona usługa zostanie anulowana.
5.2. Opłatę za Zamówienie należy uiścić poprzez serwis Przelewy24.
5.3. Dokonanie płatności poprzez serwis Przelewy24 jest ostatecznym potwierdzeniem i przyjęciem wszystkich warunków Zamówienia, w tym stanowi potwierdzenie akceptacji Regulaminu.
5.4. W szczególnych przypadkach, płatność może odbyć się gotówkowo, w pierwszym dniu dostawy u kierowcy, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Biurem Obsługi Klienta. 
5.5. W przypadku zamówienia diety „Post Leczniczy" złożenie i opłacenie Zamówienia stanowi jednoznacznie akceptację wszystkich zapisów dotyczącego tego Zamówienia oraz oświadczenie o przyjęciu do wiadomości wszystkich przeciwskazań do postu leczniczego wylistowanych na stronie internetowej K&P pod adresem: http://www.przelomwodzywianiu.pl/rodzaje-diet/post-leczniczy-wg-dr-dabrowskiej
5.6. Do czasu spożycia posiłki powinny być przechowywane przez Klienta w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez Klienta, K&P nie ponosi odpowiedzialności za ich późniejszą zdatność do spożycia.
5.7. K&P zastrzega prawo odmowy realizacji Zamówienia w przypadku:
a) złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy (w szczególności odmowy akceptacji Regulaminu lub innych warunków);
b) naruszenia Regulaminu;
c) bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia Zamówienia; 
d) pozyskania informacji o przeciwskazaniach żywieniowych po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5.8. K&P zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia w przypadku braku płatności w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia


§6       WARUNKI DOSTAWY

6.1. Dostawa cateringu Przełom w Odżywianiu realizowana jest codziennie na adres podany przez Klienta w Zamówieniu w dwóch turach do wyboru: wieczornej - w godz. 20:00-23:00 lub standardowej - w godz. 2:00-8:00.
6.2. K&P nie ponosi odpowiedzialności za brak odbioru diety pod wskazanym przez Klienta w Zamówieniu adresem.
6.3. Dostawa odbywa się na koszt i ryzyko K&P za wyjątkiem sytuacji, w których dostawa nie będzie możliwa z winy Klienta, a nie zostanie to zgłoszone K&P co najmniej cały jeden dzień roboczy przed faktyczną datą realizacji Zamówienia. W takich wypadkach Klient nie jest uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień.
6.4. Szczegóły dotyczące kosztów dostawy poza obszarem Warszawy zostały określone na stronie internetowej K&P:
http://www.przelomwodzywianiu.pl/obszar-dostawy
6.5. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy K&P (siła wyższa, warunki atmosferyczne, działania służb państwowych, itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwiających dostawę, K&P nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie Zamówienia, a Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty ani odszkodowania.


§7       ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

7.1. Odwołanie Zamówienia może nastąpić e-mailowo bądź telefonicznie do godziny 16.30 na co najmniej dwa Dni Robocze przed planowaną faktyczną realizacją Zamówienia.
7.2. W przypadku planowanej zmiany adresu dostawy, należy zgłosić e-mailowo bądź telefonicznie, na co najmniej cały jeden Dzień Roboczy przed faktyczną datą realizacji Zamówienia.
7.3. K&P dopuszcza możliwość dokonywania zmian Zamówienia (w wybranym wariancie cateringu), jednakże bezwzględnym warunkiem zmiany jest wcześniejsze ustalenie wszystkich jej warunków z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem. Zmiany mogą dotyczyć jedynie diet oferowanych przez K&P.
7.4. Po zrealizowaniu pierwszej dostawy nie ma możliwości anulowania złożonego i opłaconego Zamówienia. 
7.5. Dopuszcza się przepisanie diety na inną wskazaną osobę. W takim wypadku domniemywa się, że wraz z rozpoczęciem dostawy do osoby wskazanej przez Klienta, następuje akceptacja przez nią Regulaminu i warunków dostawy Zamówienia. Zmianę taką należy zgłosić z wyprzedzeniem, w terminie o którym mowa w pkt. 7.1.
7.6. Istnieje możliwość zawieszenia dostaw do godziny 16.30 na czas z góry określony.
7.7. Informacje o zawieszeniu należy składać e-mailowo lub telefonicznie z wyprzedzeniem, w terminie o którym mowa w pkt. 7.1.
7.8. Dokonanie wszelkich zamian w Zamówieniu opisanych w niniejszym pkt. 7 z naruszeniem określonych terminów, może się wiązać z obciążeniem Klienta wynikającymi stąd kosztami oraz opóźnieniem dostawy, za co K&P nie ponosi odpowiedzialności.
7.9. W przypadku woli kontynuacji dostaw diety, należy skontaktować się drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 664 119 927, lub  drogą mailową na adres biuro@przelomwodzywianiu.pl na co najmniej 2 Dni Robocze przed wyznaczoną datą zakończenia Zamówienia w celu jego wznowienia lub sformułowania na nowo.


§8       POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówienia, wyrażając jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
8.2. Administratorem danych osobowych Klientów jest K&P. 
8.3. Uzyskane dane nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celu należytego świadczenia przez K&P usług cateringu dietetycznego.
8.4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od K&P informacji handlowych w rozumieniu stosownych przepisów tj. na wykorzystywanie jego danych osobowych przez K&P w celach informowania o promocjach, ofercie, itp.
8.5. Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić K&P o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia lub drogą telefoniczną.
8.6. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.


§9       WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Z uwagi na specyfikę usług świadczonych przez K&P (tj. realizacja usług gastronomicznych, mających ze swej natury krótki termin do spożycia), na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, wyłącza się względem Klienta będącego konsumentem prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.
9.2. Dopuszczalny zakres zmiany treści/cesji łączącej K&P oraz Klienta Umowy/Zamówienia został uregulowany w pkt. 7 Regulaminu.


§10     POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

10.1. Reklamacje związane z realizacją Zamówienia należy składać w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, na adres e-mailowy wskazany w pkt. 3.4. 
10.2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, ewentualną dokumentację fotograficzną, oraz wskazanie okresu czasu, którego dotyczy reklamacja i zwięzły opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.
10.3. W przypadku reklamacji dotyczących niezrealizowanej lub nieprawidłowo zrealizowanej dostawy reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. 
10.4. Reklamacje rozpatrywane są przez K&P w terminie 10 Dni Roboczych, za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, które rozpatrywane są niezwłocznie.
10.5. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w pkt. 10.1. i 10.3., reklamacja nie będzie rozpatrywana. 
10.6. Odpowiedź na reklamację K&P przekazuje Klientowi na piśmie.


§11     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. K&P nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie usług i realizację Zamówienia przez K&P. 
11.2. K&P nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego stosowania diety lub powstałe w wyniku stosowania diety pomimo istniejących przeciwskazań, o których Klient nie poinformował K&P przed rozpoczęciem dostaw cateringu.
11.3. Klient jest w tym zakresie zobowiązany do przeprowadzenia odpowiednich konsultacji z lekarzem.
11.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.